Charakteristika hudobného odboru

V hudobnom odbore sa vyučujú predmety:
- prípravná hudobná výchova,
- hudobná náuka,
- príprava ku hre na nástroj,
- hra na zobcovej flaute,
- hra na husliach
- spev

Hudobný odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a kolektívnych aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra). Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách,na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov (študentov)v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia.
Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.
Kritéria hodnotenia žiakov pri prijímacích skúškach:
- sluchová analýza,
- rytmické cvičenie,
- spev ľudovej alebo detskej piesne