Charakteristika hudobného odboru

V hudobnom odbore sa vyučujú predmety: prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, príprava ku hre na nástroj, hra na zobcovej flaute, hra na husliach.

Hudobný odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a kolektívnych aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra). Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. V hudobnom odbore sa výrazne prejavuje dvojaká koncepčná línia základnej umeleckej školy: na jednej strane pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách,na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania a na druhej strane vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov (študentov)v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia.
Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

Kritéria hodnotenia žiakov pri prijímacích skúškach:
- sluchová analýza,
- rytmické cvičenie,
- spev ľudovej alebo detskej piesne.