Školné 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (školné) - tanečný odbor:

Prípravné štúdium 15,- €/ mesačne
Základné štúdium 1.stupeň 15,- €/ mesačne
Základné štúdium 2.stupeň 1. a 2. ročník 15,- €/ mesačne 
Základné štúdium 2.stupeň 3. a 4. ročník 2,- €/ mesačne 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (školné) - hudobný odbor:

Prípravné štúdium 15,- €/ mesačne
Základné štúdium 15,- €/ mesačne

Ak žiak navštevuje tanečný aj hudobný odbor zároveň je príspevok za hudobný odbor 2,- Eur mesačne.

Školné sa platí v presne stanovenom termíne:
za 1. polrok (september až január) do 30. septembra daného školského roka (75,- €),
za 2. polrok (február až jún) do 10. februára daného školského roka (75,- €).
V prípade predčasného ukončenia štúdia je zákonný zástupca povinný uhradiť školné za časť návštevy školy svojho dieťaťa až do dňa podania žiadosti o predčasné ukončenie štúdia.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Č. účtu: 0483011256/0900,
IBAN: SK73 0900 000000 0483011256,
VS: číslo žiaka pridelené školou,
Ako poznámku uveďte: meno žiaka