Charakteristika školy

Súkromná základná umelecká škola, Štefánikova ul. 1285 v Michalovciach bola zriadená zriaďovateľom Mgr. art. Petrom Cicákom, bytom Čečehov 39, zriaďovacou listinou zo dňa 1. 2. 2006, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva pod číslom CD-2005-16959/20819-1:096 zo dňa 9.9.2005 o zaradení Súkromnej základnej umeleckej školy, Štefánikova 1285, Michalovce do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s termínom začatia 1.septembra 2006.

 Vyučovací proces na škole prebieha podľa platných učebných plánov ZUŠ schválených MŠ SR dňa 20.augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 (1.- 4.ročník), podľa platných učebných plánov ZUŠ schválených MŠ SR dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 ( 5. ročník a vyššie ročníky) a podľa platných učebných osnov schválených MŠ SR dňa 14.8.1995 pod č. 729/1995-15.
 
V školskom roku 2019/2020 má škola 320 žiakov. Škola ponúka výchovno-vzdelávací proces v rámci záujmového vzdelávania v tanečnom a hudobnom odbore.  Má charakter výberovej školy s cieľom kvalitne a efektívne zabezpečovať vyučovanie v oblasti spevu, tanca a pohybovej výchovy detí, podieľať sa na kultúrnom živote v meste i na celom Slovensku.

Zameranie a ciele

Medzi hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu školy patrí:

- vychovávať a vzdelávať vo zvolenom umeleckom odbore,
- rešpektovať osobitosti každého žiaka, jeho individuálne schopnosti a rozvojový potenciál,
- uplatňovať také metódy práce, ktoré vedú k aktívnemu vzťahu k umeleckým hodnotám a k osvojeniu si primeraných kritérií pre formovanie vkusu,
- nenásilnými, primeranými prostriedkami vytvárať priestor žiakom na získanie zručnosti a schopnosti potrebných pre kvalitnú interpretáciu zvoleného umeleckého odboru.
 
Jedným z cieľov školy je zachovávanie tradičnej kultúry a ľudového umenia. S tým súvisí aj vznik detského folklórneho súboru Jurošík  v roku 2006. Úlohou súboru je prispievať k formovaniu osobnosti žiakov postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám.
Jeho členmi sú výlučne žiaci školy. Vo svojich vystúpeniach prezentujú detské hry, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Práca v tomto súbore je priamo previazaná s činnosťou školy. Tu deti naplno uplatňujú znalosti tanca a spevu nadobudnuté počas vyučovania v škole.
 
Stupne základného umeleckého vzdelania

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Základné umelecké vzdelanie sa člení na :
a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách 

Základná umelecká škola organizuje prípravné a základné štúdium.

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Člení sa na dva stupne:
 
  -  I. stupeň má najviac osem ročníkov a člení sa:
       - na prvú časť, ktorá má  štyri ročníky a žiak po jeho úspešnom ukončení získa
         primárne umelecké vzdelanie – ISCED 1B

      - na druhú časť, ktorá má štyri ročník a žiak po jeho úspešnom ukončení získa 
        nižšie sekundárne umelecké vzdelanie – ISCED2B

  -     II. stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa pre žiakov stredných škôl.


Súkromná základná umelecká škola, ul. Štefánikova č. 1285, 071 01 Michalovce

Zoznam prijatých žiakov na dodatočných
talentových skúškach dňa 
5.9.2019 1. Serdy Sebastián
2. Šalacha Dávid
3. Bodnárová Ema
4. Baníková Kristína
5. Rusnáková Hana

 Zápis novoprijatých žiakov  

6.9.2019  – 16.00 hod.

      Mgr. art. Peter Cicák
riaditeľ školy 
-->