Charakteristika školy

Súkromná základná umelecká škola, Štefánikova ul. 1285 v Michalovciach bola zriadená zriaďovateľom Mgr. art. Petrom Cicákom, bytom Čečehov 39, zriaďovacou listinou zo dňa 1. 2. 2006, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva pod číslom CD-2005-16959/20819-1:096 zo dňa 9.9.2005 o zaradení Súkromnej základnej umeleckej školy, Štefánikova 1285, Michalovce do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s termínom začatia 1.septembra 2006.

 Vyučovací proces na škole prebieha podľa platných učebných plánov ZUŠ schválených MŠ SR dňa 20.augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 (1.- 4.ročník), podľa platných učebných plánov ZUŠ schválených MŠ SR dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 ( 5. ročník a vyššie ročníky) a podľa platných učebných osnov schválených MŠ SR dňa 14.8.1995 pod č. 729/1995-15.
 
V školskom roku 2019/2020 má škola 320 žiakov. Škola ponúka výchovno-vzdelávací proces v rámci záujmového vzdelávania v tanečnom a hudobnom odbore.  Má charakter výberovej školy s cieľom kvalitne a efektívne zabezpečovať vyučovanie v oblasti spevu, tanca a pohybovej výchovy detí, podieľať sa na kultúrnom živote v meste i na celom Slovensku.

Zameranie a ciele

Medzi hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu školy patrí:

- vychovávať a vzdelávať vo zvolenom umeleckom odbore,
- rešpektovať osobitosti každého žiaka, jeho individuálne schopnosti a rozvojový potenciál,
- uplatňovať také metódy práce, ktoré vedú k aktívnemu vzťahu k umeleckým hodnotám a k osvojeniu si primeraných kritérií pre formovanie vkusu,
- nenásilnými, primeranými prostriedkami vytvárať priestor žiakom na získanie zručnosti a schopnosti potrebných pre kvalitnú interpretáciu zvoleného umeleckého odboru.
 
Jedným z cieľov školy je zachovávanie tradičnej kultúry a ľudového umenia. S tým súvisí aj vznik detského folklórneho súboru Jurošík  v roku 2006. Úlohou súboru je prispievať k formovaniu osobnosti žiakov postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám.
Jeho členmi sú výlučne žiaci školy. Vo svojich vystúpeniach prezentujú detské hry, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Práca v tomto súbore je priamo previazaná s činnosťou školy. Tu deti naplno uplatňujú znalosti tanca a spevu nadobudnuté počas vyučovania v škole.
 
Stupne základného umeleckého vzdelania

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Základné umelecké vzdelanie sa člení na :
a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách 

Základná umelecká škola organizuje prípravné a základné štúdium.

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Člení sa na dva stupne:
 
  -  I. stupeň má najviac osem ročníkov a člení sa:
       - na prvú časť, ktorá má  štyri ročníky a žiak po jeho úspešnom ukončení získa
         primárne umelecké vzdelanie – ISCED 1B

      - na druhú časť, ktorá má štyri ročník a žiak po jeho úspešnom ukončení získa 
        nižšie sekundárne umelecké vzdelanie – ISCED2B

  -     II. stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa pre žiakov stredných škôl.