Charakteristika školy

SZUŠ JUROŠÍK na Štefánikovej ul. č. 1285 v Michalovciach bola zaradená do siete škôl v roku 2005 rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo: CD-2005-16959/20819-1:096.
Zriaďovateľom školy je Mgr. art. Peter Cicák. Svoju činnosť začala škola 1. septembra 2006.


SZUŠ má charakter výberovej školy s cieľom poskytovať mladej generácií kvalitné umelecké vzdelávanie v tanečnom a hudobnom odbore. Na škole študujú deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl. Žiaci majú možnosť každoročne prezentovať svoje výsledky na záverečných koncertoch školy, na verejných vystúpeniach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí. Motiváciou pre žiakov je aj účasť na regionálnych a celoštátnych súťažných prehliadkach, kde dosahujú vynikajúce výsledky. Mnohí absolventi školy pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním a uplatnili sa ako tanečníci v SĽUK-u, v Lúčnici a v divadlách.

Zameranie a ciele

Hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu školy:

   vychovávať a vzdelávať vo zvolenom umeleckom odbore, rešpektovať osobitosti každého žiaka, jeho individuálne schopnosti a rozvojový potenciál, uplatňovať také metódy práce, ktoré vedú k aktívnemu vzťahu k umeleckým hodnotám a k osvojeniu si primeraných kritérií pre formovanie vkusu, nenásilnými, primeranými prostriedkami vytvárať priestor žiakom na získanie zručnosti a schopnosti potrebných pre kvalitnú interpretáciu zvoleného umeleckého odboru.

   Súkromná základná umelecká škola je zameraná na ľudový tanec, ľudový spev a hudbu. Medzi ďalšie ciele školy patrí aj zachovávanie tradičnej kultúry a ľudového umenia. S tým súvisí vznik Detského folklórneho súboru Jurošík  v roku 2006 a neskôr Folklórneho súboru Jurošík v roku 2011.  Členmi súborov sú výlučne žiaci školy a práca súborov je priamo previazaná s činnosťou školy. Tu žiaci naplno uplatňujú znalosti tanca a spevu nadobudnuté počas vyučovania. Vo svojich vystúpeniach prezentujú detské hry, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Pôsobenie žiakov vo folklórnych súboroch prispieva k formovaniu ich osobnosti postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám.

Stupne a dĺžka štúdia

Štúdium na škole sa člení na prípravné a základné štúdium.
  • Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre talentované deti predškolského veku a pre žiakov prvého stupňa základnej školy.
Výchovno-vzdelávací proces vychádza prevažne zo spontánnych a hravých činností dieťaťa. Je dôležité venovať pozornosť prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii – prebudiť v nich vnímavosť, predstavivosť a následne formovať ich návyky. Hravý spôsob výučby prípravného štúdia udržuje záujem dieťaťa a rozvíja jeho fantáziu.

Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Člení sa na dva stupne:
  • I. stupeň základného štúdia – má osem ročníkov a člení sa na dve časti:
- prvá časť – dĺžka štúdia je 4 roky a žiak po jej úspešnom ukončení získava:
Primárne umelecké vzdelanie – ISCED 1B

- druhá časť – dĺžka štúdia je tiež 4 roky a žiak po jej úspešnom ukončení získa:
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie – ISCED 2B
  • II. stupeň základného štúdia – trvá 4 roky a organizuje sa pre žiakov stredných škôl
V školskom roku 2021/2022 študuje na škole v dvoch odboroch – hudobnom a tanečnom - spolu 272 žiakov.