Zápis žiakov na školský rok 2020/2021
2.-4.9. 2020 od 10.00 do 18.00 hod.


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súvislosti so šírením pandémie COVID 19 vydalo usmernenie, týkajúce sa škôl a školských zariadení, kde upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Jednou z povinností zákonných zástupcov pred vstupom ich dieťaťa do areálu školy je vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Formuláre na stiahnutie:
Zdravotný dotazník
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zároveň prosíme rodičov, aby so sebou doniesli vypísané Čestné prehlásenie pre zber údajov na šk. rok 2020/2021.

Formuláre na stiahnutie:
Čestné prehlásenie pre tanečný odbor
Čestné prehlásenie pre hudobný odbor

Vyplnené dokumenty je potrebné v deň nástupu žiaka odovzdať triednemu učiteľovi. V prípade, že si ich rodič nemôže stiahnuť, vytlačiť, budú k dispozícií pri vstupe do budovy a bude ich treba vypísať na mieste.

Upozornenie!

Do vnútorných priestorov školy môžu vstupovať len zamestnanci školy a žiaci, rodičia môžu vstupovať len vo výnimočných prípadoch.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZUŠ, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

V prípade akéhokoľvek prejavu respiračného ochorenia (prechladnutie, nádcha, kašeľ...), dieťa nemôže navštevovať vyučovací proces.
Ak počas vyučovania triedny učiteľ zistí prejavy ochorenia, zákonný zástupca je povinný bezodkladne si dieťa zo školy vyzdvihnúť.
Upozorňujeme rodičov a žiakov i na ďalšie obmedzenia, ktoré musia pri vstupe do školy rešpektovať. Informácie dostanete priamo pri hlavnom vchode do SZUŠ.

Všetky informácie o opatreniach MŠ pri organizácii nového šk. roka 2020/2021 a ochrane zdravia pred šírením Covidu 19 poskytuje link:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/


Vedenie SZUŠ všetkým ďakuje za porozumenie!