Vážení rodičia, 

  pripomíname Vám  úhrady školného za 2. polrok. Uhradené školné je nevyhnutné na to, aby bol žiak klasifikovaný a postúpil do vyššieho ročníka. V nasledujúcom školskom roku (v septembri) bude školné upravené tak, aby bola zohľadnená súčasná situácia.