Súkromná základná umelecká škola, Štefánikova 1285, Michalovce

  Vážení rodičia,na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na hodnotenie žiakov ZUŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade SZUŠ Vám oznamujeme spôsob záverečného hodnotenia za 2.polrok školského roku 2019/2020.

Zásady hodnotenia:
  Vyučovacie predmety, ktoré nemôžu byť klasifikované z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu, budú hodnotené ako – absolvoval/a (napr. hra v súbore, ľudový spev).

Žiaci prípravného štúdia
sú všetci spôsobilí postúpiť do 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia bez vykonania postupovej skúšky.

Ukončenie stupňa vzdelania
  V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky
  Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky kontrolujú dvaja členovia komisie a schvaľuje ho predseda komisie do 29.mája 2020.

Hudobný odbor:
  Na prvom stupni základného štúdia (s výnimkou 4. ročníka prvej časti a 4. ročníka druhej časti) budú známkou klasifikované predmety: Hra na nástroji, Spev, Hudobná náuka a Obligátny nástroj. Ostatné predmety (Ľudová hudba, Ľudový spev) nebudú klasifikované, na vysvedčení budú hodnotené ako – absolvoval/a.
V 4. ročníku prvej a druhej časti základného štúdia budú známkou klasifikované všetky predmety. Vykonanie záverečnej skúšky bude administratívne.

Tanečný odbor:
I.stupeň základného štúdia
V 1. a 2. ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú predmety Tanečná príprava a Tanečná prax.
V 3. ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikuje predmet Tanečná prax. Predmety Klasický tanec, Ľudový tanec a Kreatívny tanec budú hodnotené ako - absolvoval/a.
V 4. ročníku prvej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú všetky predmety. Vykonanie záverečnej skúšky bude administratívne.
V 1., 2. a v 3. ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikuje predmet Tanečná prax. Predmety: Klasický tanec, Ľudový tanec a Džezový tanec budú hodnotené ako - absolvoval/a.
V 4. ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú všetky predmety.Vykonanie záverečnej skúšky bude administratívne.

II.stupeň základného štúdia
V 1., 2. a v 3. ročníku druhého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikuje predmet Tanečná prax. Predmety Klasický tanec a Ľudový tanec budú hodnotené ako - absolvoval/a.
V 4. ročníku druhého stupňa základného štúdia sa známkou klasifikujú všetky predmety. Vykonanie záverečnej skúšky bude administratívne.

Mgr.art. Peter Cicák
riaditeľ školy